نایلون گلخانه ای نیلوفر (فیلم های حرارتی)

تنظیم دمای داخل گلخانه ازعوامل موثر در رشد گیاه است.کاهش اختلاف دمای شب و روز در درون گلخانه باعث رشد بیشتر گیاه می شود.فیلم های حرارتی با حفظ حرارت ناشی از تابش خورشید در روز و بازتابش آن در شب و در مکان هایی که کاهش دما شدید است از هدر رفتن انرژی جلوگیری می نماید.
بررسی ها نشان می دهد که استفاده از فیلم های حرارتی باعث صرفه جویی حدود 15 درصدی هزینه انرژی می شود.
علاوه بر کاهش مصرف انرژی، میزان گاز کربن دی اکسید متصاعد شده از سیستم های حرارتی در شب های سرد به میزان زیادی کاهش می یابد. این گاز در طول شب برای گیاه سمی می باشد. از طرف دیگر مانع بروز شوک فیزیولوژیک ناشی از نوسان دمایی می گردد.
فیلم های شفاف حرارتی با دارا بودن افزودنی IR یا همان مادون قرمز از فرار گرما و افت شدید دما جلوگیری می کند. گرمای خورشید در روز با طول موج کوتاه وارد گلخانه شده و باعث گرم شدن محیط می شود.در شب هنگام و بعد از غروب آفتاب این گرما با طول موج بلند می خواهد از گلخانه خارج شود. در این هنگام افزودنی IR وارد عمل شده و همانند یک آیینه قسمتی از این طول موج ها را به داخل گلخانه باز می تاباند. با این کار از افت شدید دما جلوگیری شده و چیزی مابین 2 الی 5 درجه دمای گلخانه به کمک این افزودنی حفظ می شود که نقش مهمی در مدیریت و کاهش مصرف سوخت در گلخانه ایفا می کند.